งานวัดผล
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80% *สำหรับครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.5 KB
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
แบบคำร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68 KB
แบบแจ้งผลการสอบแก้ตัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
แบบบันทึกขอขยายเวลาแก้ไขผลการเรียน “ 0,ร,มส,มผ ”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.5 KB
บันทึกข้อความรายงานผลการแก้ไข-0-ร-มส-มผ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2560-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.6 ปีการศึกษา 2560-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.96 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2558-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.95 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.6 ปีการศึกษา 2558-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.18 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 – 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.25 KB