ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวัดผล
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2560-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.8 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.6 ปีการศึกษา 2560-2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.96 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.3 ปีการศึกษา 2558-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.95 KB
ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ม.6 ปีการศึกษา 2558-2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.18 KB