กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : nuttawutkamolhut@salokbat.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : saksitchitmanee@salokbat.ac.th

นายปัญญา ประกอบเขตการณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : panyaprakorbkhetkarn@salokbat.ac.th

นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : samapornphomun@salokbat.ac.th

นางสาวปิยนุช ขันกสิกรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
อีเมล์ : piyanuchkhunkasikam@salokbat.ac.th