ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายปัญญา ประกอบเขตการณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปิยนุช ขันกสิกรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4