กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ กมลหัตถ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายปัญญา ประกอบเขตการณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมาภรณ์ โพธิ์มั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวปิยนุช ขันกสิกรรม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4