การดำเนินการตามหลักเกรณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้า
คู่มือการดำเนิการตามหลักเกรณฑ์และวิธีการ
https://drive.google.com/file/d/1ck65y9bs9gIZ7rQ6gFpqwwzYod1eOHOe/view?usp=sharing
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่มีวิทยฐานะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.34 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.68 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.99 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.12 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.31 KB
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน PA เมย 65
แบบประเมิน-ครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.87 KB
แบบประเมินฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.57 KB
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.57 KB
แบบประเมินฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.11 KB
ภาระงานของครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.61 KB
มาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะ
รวมเล่มแนวทางฯ-ตำแหน่งครู (1)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ว-9-2564
หลักเกณฺฑฺวิธีการ ว 9
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
PA2.ส1-ไม่มีวิทยฐานะ สลกบาตร - แก้ไข
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 486.5 KB
PA2.ส3-ชำนาญการ สลกบาตร - แก้ไขฉบับสมบูรณ์พร้อ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485 KB
PA2.ส3-ชำนาญการพิเศษ (2) สลกบาตร - แก้ไขฉบับสมบูร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 487 KB