ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง หยุดการเรียนการสอน (ฉบับที่ ๑๖)
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการปลอดภัยสำหรับโรงเรียนสลกบาตรวิทยา (COVID Free Setting) สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน (ฉบับที่ 15)
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการสอบเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเตรียมการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 13)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 14)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมปรับพื้นฐาน เสริมสร้างปัญญา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ฉบับที่ 12)
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ นักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ที่จะมามอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 สามารถดาวโหลดเอกสาร ใบมอบตัวเป็นนักเรียนใหม่ ม1 และ ม.4 ได้ที่นี่
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ฉบับที่ ๘)
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On site
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา เรื่อง ขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบ On-site แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 5 เรื่อง การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและรับหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศตารางการรับมอบตัวการรับหนังสือเรียนและรายชื่อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางการรับรายงานตัวและการรับหนังสือเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64