ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุณี พันธุมาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาลัด มหาชัย เพ็งศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวภัทราพร บุญสม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3