ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจารุณี พันธุมาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาลัด มหาชัย เพ็งศิริ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุฬารัศมิ์ ภัชร์ศพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนงพะงา ปวงคำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1