กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจารุณี พันธุมาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฬารัศมิ์ ภัชร์ศพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3