กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางจารุณี พันธุมาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : jaruneepuntumart@salokbat.ac.th

นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : sirilakthaew-u-tum@salokbat.ac.th

นางปิยนันท์ ธนภูมิพานิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : piyananthanaphumpanit@salokbat.ac.th

นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : piyaponglerwongrat@salokbat.ac.th

นางสาวสายรุ้ง จีนเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
อีเมล์ : sayrungjeenphet@salokbat.ac.th

นางสาวจุฬารัศมิ์ ภัชร์ศพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : jularatphatsapong@salokbat.ac.th