งานแนะแนว
งานแนะแนว
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสลกบาตรวิทยาทุกๆท่าน  ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้น ม.6  ที่ผ่านการคัดเลือกเขาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาครูแนะแนว  ในนามหัวหน้าครูแนะแนว ขอขอบคุณ ท่าน ผู้อำนวยการณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา ได้สนุน ส่งเสริม งานแนะแนว และคุณครูทุกๆท่านที่อบรม สั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จในก้าวแรกของชีวิต และดูแลลูกๆนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งขอบคุณมากๆครับ