ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

กำแพง หมายถึง  ความมั่นคงแข็งแรง
พระพุทธรูป หมายถึง  ศาสนาหรือผู้ชี้นำไปสู่ความหลุดพ้นกิเลส ผู้ชี้นำไปสู่ความหลุดพ้นกิเลส
เทียนไข หมายถึง  พลังแห่งแสงสว่าง
หนังสือ หมายถึง  แหล่งวิทยาการ ความรู้


 

สีประจำโรงเรียน
สีเทา – สีเหลือง


 

อักษรย่อ
ส.ว.