ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

      โรงเรียนสลกบาตรวิทยาเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นฐานของความเป็นไทย มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คติพจน์ประจำโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย ใฝ่กีฬา บูชาหลวงพ่อจุลคติธรรมประจำโรงเรียน
ปัญญา โลกัสสะมิ  ปัชโชโต   :   ปัญญาป็นแสงสว่างในโลก