กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา ภู่ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางศศิธร แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายหิรัญ บุญสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายเนตร ธรรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอานนท์ พุ่มพิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวทิพวรรณ จันทะมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายสันติชัย ขันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4