ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรัตนา ภู่ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางศศิธร แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเนตร ธรรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายหิรัญ บุญสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายอานนท์ พุ่มพิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนลินี พิลึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวดลนภา มั่นแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายสันติชัย ขันทะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2