กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุภาภรณ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : supapornintapong@salokbat.ac.th

นางสาวรัตนา ภู่ทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : rattanaphoothong@salokbat.ac.th

นางศศิธร แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : sasithornsangsuk@salokbat.ac.th

นายหิรัญ บุญสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : hirunboonsom@salokbat.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : narongsakkerdphrae@salokbat.ac.th

นายเนตร ธรรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : natethammee@salokbat.ac.th

นายอานนท์ พุ่มพิศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
อีเมล์ : arnonpumpit@salokbat.ac.th

นางสาวทิพวรรณ จันทะมูล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0958092563
อีเมล์ : thippawanjantamoon@salokbat.ac.th

นายสันติชัย ขันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : santichaikhanta@salokbat.ac.th

นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
อีเมล์ : natchayaphasophondilok@salokbat.ac.th