ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  (Mission)
                         1.  จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                   2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
                   3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
                   4.  พัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษา
                   5.  บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
เป้าประสงค์  (Goals)   
                         1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขบนพื้นฐานของความเป็นไทย
                   2. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และมีความสามารถในการใช้ ICT ในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
                   3. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างน้อยสองภาษา
                   4. โรงเรียนมีบุคคลากรที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ การจัดการศึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
                   5. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการศึกษาค้นคว้า
                   6. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข