ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางไฉไล แก้วประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเสริมยศ นิติเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวัฒนา นามนาค
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3