กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางไฉไล แก้วประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : chailaikaewprasit@salokbat.ac.th

นายเสริมยศ นิติเสถียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
อีเมล์ : sermyodnitisathian@salokbat.ac.th

นายอัครัช นิจโกรทม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : okraratnidgrotom@salokbat.ac.th