เอกสารสรุปโครงการปี 2564
ตารางแสดงความสอดคล้องของโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 511.5 KB
การกำหนดค่าเป้าหมายล่าสุด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.36 KB
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์โรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.14 KB
แบบรายงานกิจกรรม (กรณีไม่ได้ดำเนินงาน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.29 KB
แบบรายงานกิจกรรมสลกบาตรวิทยา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 87.36 KB
มาตรฐานโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.1 KB