ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอุทาน คุณยงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพิน โจ้กุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจีระเดช เพชร์ทูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางจันทร์นภา คุณยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3