ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุพิน โจ้กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายจีระเดช เพชร์ทูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายอุทาน คุณยงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจันทร์นภา คุณยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวดลนภา มั่นแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัชยาภา โสภณดิลก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายสันติชัย ขันทะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3