กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอุทาน คุณยงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
อีเมล์ : utharnkoonyong@salokbat.ac.th

นายจีระเดช เพชร์ทูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : chiradechbhedthoon@salokbat.ac.th

นางจันทร์นภา คุณยงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
อีเมล์ : jannapharkoonyong@salokbat.ac.th