คณะผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : napawadeewannu@salokbat.ac.th

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ : wisuitintapong@salokbat.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี สมฤกษ์ บัวพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : somrirgbuapun@salokbat.ac.th

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : netkhannangsophon@salokbat.ac.th

ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : maitrimansup@salokbat.ac.th

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
อีเมล์ : nuchjareehlumjaisue@salokbat.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
อีเมล์ : Saksitchitmanee@salokbat.ac.th