คณะผู้บริหาร

นางสาวณภาวดี วันนู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0987469585
อีเมล์ : napawadeewannu@salokbat.ac.th

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0947245522
อีเมล์ : wisuitintapong@salokbat.ac.th

ว่าที่ร้อยตรี สมฤกษ์ บัวพันธ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0872105073
อีเมล์ : somrirgbuapun@salokbat.ac.th

นางสาวเนตรคนางค์ โสภณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0641423956
อีเมล์ : netkhannangsophon@salokbat.ac.th

ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทร : 0844908894
อีเมล์ : maitrimansup@salokbat.ac.th

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
เบอร์โทร : 0987514989
อีเมล์ : nuchjareehlumjaisue@salokbat.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตมณี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0871595828
อีเมล์ : Saksitchitmanee@salokbat.ac.th