ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ก่อตั้งเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยมี นายสมชาย วีระกิจพานิช เป็นครูใหญ่คนแรก ก่อนการประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียน โรงเรียนสลกบาตรวิทยาได้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ซึ่งมี นายสังวรณ์  กรพิทักษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยพระครูวิมลวัชรกิตติ เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง อนุญาตให้ใช้อาคารศาลาวัดเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 184 คน จำนวน 4 ห้องเรียน ครูประจำการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ปีการศึกษา 2537 พระครูวิมลวัชรกิตติ   เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง, พระครูพิศิษฏ์วัชรคุณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี, นายสังวรณ์ กรพิทักษ์, นายอนันต์  น่วมอินทร์, นายชาญ  มีบำรุง, กำนันล่ำ  ชมชื่น, กำนันโกศล  ชมชื่น, นายสุพจน์ คชฤทธิ์, นายแบน  เสือสิงห์ และนายสมชาย  วีระกิจพานิช ได้ร่วมกันก่อตั้งโรงเรียน ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 1449 หมู่ที่ 1 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยชาวตำบลสลกบาตร และผู้มีอุปการคุณ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 288,328 บาท เป็นค่าปรับถมที่ดิน และอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ต่อมา ส.ส.ถวิล ฤกษ์หร่าย  จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้อีก 1 หลัง และมีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกหลายราย รวมที่ดินจำนวน  25 ไร่ 20 ตารางวา 
       ปีการศึกษา 2538  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งโรงเรียน วันที่ 14  มีนาคม  2538
       ปีการศึกษา 2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ก.ข.ค. จำนวน 3 หลัง บ้านพักครู  2  หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง      
       ปีการศึกษา 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล / 38 พิเศษ 1 อาคาร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องเรียน
       ปีการศึกษา 2541 นายอำนวย  อภิชาติตรากูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา มารักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และได้ดำเนินการขอปรับปรุงสถานศึกษาให้สูงขึ้น ตามเกณฑ์ ก.ค. ซึ่งได้รับการอนุมัติตำแหน่งสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541
       ปีการศึกษา 2542 นายวรพจน์  นาคนคร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยาเป็นคนแรก   
       ปีการศึกษา 2543 นายจรัญ  นาคเอี่ยม  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา         
       ปีการศึกษา 2543 – 2544 นายวินัย  ทองมั่น  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา      
       ปีการศึกษา 2544 – 2554 นางกนกรัตน์  คงไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
       ปีการศึกษา 2554 – 2556 นายประทีป สุวรรณาภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
       ปีการศึกษา 2557 – 2561 นายเกษม  สุขเกตุ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา
       ปีการศึกษา 2561 – ปัจจุบัน นางสาวณภาวดี  วันนู ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา