ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ โสรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรวัต เอี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายธนวัต ทัพชุมพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3