ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ โสรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรวัต เอี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนวัต ทัพชุมพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1