กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิพัฒน์ โสรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : pipatsorat@salokbat.ac.th

นายธีรวัต เอี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : teerawateamdee@salokbat.ac.th

นายธนวัต ทัพชุมพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
อีเมล์ : tanawattapchumpon@salokbat.ac.th

นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
อีเมล์ : koranitpaitoon@salokbat.ac.th