กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพิพัฒน์ โสรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายธีรวัต เอี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนวัต ทัพชุมพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3