ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิพัฒน์ โสรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายธีรวัต เอี่ยมดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายธนวัต ทัพชุมพล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวกรณิศ ไพฑูรย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1