กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0987514989
อีเมล์ : nuchjareehlumjaisue@salokbat.ac.th

ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0844908894
อีเมล์ : maitrimansup@salokbat.ac.th

นางสาวธนิษฐา ภิญโญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0849518780
อีเมล์ : thanitthaalai@salokbat.ac.th

นายนพพร บัวคลี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เบอร์โทร : 0857254750
อีเมล์ : noppornboukly@salokbat.ac.th

นางสาวปิยธิดา พรมตัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0802399807
อีเมล์ : piyatidaosmsin@salokbat.ac.th