กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวธนิษฐา อาลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพพร บัวคลี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวปิยธิดา ออมสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2