ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธนิษฐา อาลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนพพร บัวคลี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวปิยธิดา ออมสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมีนาพร อนันตศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1