ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนุชจรี หลำใจซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวไมตรี มั่นทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวธนิษฐา อาลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพพร บัวคลี่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปิยธิดา ออมสิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวมีนาพร อนันตศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1