ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพิน เกิดแพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายคฑากร ภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2