กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : roongthongsaengsak@salokbat.ac.th

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : wisuitintapong@salokbat.ac.th

นางยุพิน เกิดแพร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : yuphinkerdphrae@salokbat.ac.th

นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
อีเมล์ : nawaratanusornsrijaruen@salokbat.ac.th

นายคฑากร ภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : katakornphinyo@salokbat.ac.th