ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพิน เกิดแพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายคฑากร ภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2