กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน เกิดแพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0899038456
อีเมล์ : yuphinkerdphrae@salokbat.ac.th

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0947245522
อีเมล์ : wisuitintapong@salokbat.ac.th

นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0858759214
อีเมล์ : roongthongsaengsak@salokbat.ac.th

นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0819722453
อีเมล์ : nawaratanusornsrijaruen@salokbat.ac.th

นายคฑากร ภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0625326956
อีเมล์ : katakornphinyo@salokbat.ac.th