กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพิน เกิดแพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิสุทธิ์ อินทพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรุ้งทอง แสงศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนวรัตน์ อนุสรณ์ศรีเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายคฑากร ภิญโญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2