ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลของการนิเทศแบบร่วมมือและการทำงานอย่างเป็น ระบบด้วยวงจรคุณภาพ( PDCA) ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพของสถานศึกษา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี สมฤกษ์ บัวพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,07:26  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการนิเทศภายในเพื่อขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ 5 ร Model โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี สมฤกษ์ บัวพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,19:26  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ 4 ป Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรี สมฤกษ์ บัวพันธ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2565,19:25  อ่าน 143 ครั้ง
รายละเอียด..