ภาพกิจกรรม
กิจกรรม อบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น
วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนสลกบาตรวิทยาจัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่น ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถป้องกันตลอดจนแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวันรุ่นในสถานศึกษาโดยได้รับงบสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสลกบาตร ในโอกาสนี้ได้ รับเกียรติจากนายจำป่า ม่วงสิมมา นายกเทศมนตรีตำบลสลกบาตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิศษ และนางสาวเนตรคนางค์ โสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,12:26   อ่าน 197 ครั้ง