ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสลกบตรวิทยา

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖ นางสาวณภาวดี วันนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา เป็นประธานปิดกิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสลกบตรวิทยา โดยมี ดร.ไมตรี มั่นทรัพย์หัวกลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยนางจรุณี พันธุมาตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนที่ข้าร่วมโครงการได้ฝึกทักษะและเข้าใจถึงภาษา เรียนรู้ศิลปะวัฒธรรมจีน อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีนและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน โดยมีนักเรียนชั้มัธยมศึกษาปีที่๑ - ๖ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและชื่นชอบตลอดการจัดกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2565,09:43   อ่าน 131 ครั้ง