ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ณ กองลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสลกบาตรวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฏิบัติสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ   เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ   อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  อันจะนำไปสู่สังคมคุณภาพต่อไปในอนาคต  รูปภาพเพิ่มเติม
 


โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,13:48   อ่าน 155 ครั้ง