ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการ"ส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสลกบาตรวิทยานำโดยผู้อำนวยการ ณภาวดี วันนู คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาวการศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ "ส่งเสริมคุณธรรมนำการศึกษา" โรงเรียนมีนโยบายปลูกฝังความมีน้ำใจให้เกิดแก่ตัวนักเรียนทุกคน เพราะต้องการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สามารถใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยมีแนวทางในการดำเนินการคือ จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ครู และโรงเรียนในโอกาสต่างๆ รูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2564,10:36   อ่าน 140 ครั้ง