ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายกวิน ระยับ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิสา เกษแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกพร เรืองอยู่
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์รัตน์ ธงชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑามาศ เทียนชัย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล บุญเกิด
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพงศ์ เกษมสิน
ตำแหน่ง : กรรมฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปริตต์ บุญนาค
ตำแหน่ง : กรรมฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ ดาหา
ตำแหน่ง : กรรมฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกำแพงกาญ ภูทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติมณฑน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแก้วตา ปีกขุนทด
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลักษิกา แก้วสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติมา สมพงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิมาพร สังข์ยก
ตำแหน่ง : ฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุวัฒน์ แจ่มศร
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวแพรวดาว บัวคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายดูแลพฤติกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2