คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พิทักษ์ พลโต
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาสนา รีสุขสาม
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตติพร พระเพชร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรนลิน อุทัยช่วง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิรา เนียมศรี
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายคงพจน์ เขม้นเขตกิจ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงษ์ บุตรดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัท บรรณา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายนิติภูมิ คำมีมูล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์พิทักษ์ พลโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรภัทร สีลา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย สอนสัตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภา คำผ่อง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา เสือสิงห์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริยฉัตร ระยับ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผจงศรี สินสมบูรณ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรชิตา จันทรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิตา เนียมศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณีรัตน์ อารีมิตร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสิรภพ ปัททุม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอัฑฒ์โชติ แสงอินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1