ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายอำพันธ์ นิพนธ์

นางสาวนันทวดี แก้ววิเชียร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุนิสา แซ่ม้า
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจันทรา มีนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณภัทร น้อยพงษ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1