ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายอำพันธ์ นิพนธ์

นางสาวนันทวดี แก้ววิเชียร

นางสาวสุนิสา แซ่ม้า

นางสาวจันทรา มีนา

นางสาวพรรณภัทร น้อยพงษ์